Detaillering van de bovenste lagen met GeoTOP

Het model GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de ondergrond van Nederland tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP. In GeoTOP wordt de ondergrond onderverdeeld in miljoenen voxels (cellen) van 100 bij 100 meter in de horizontale richtingen en 50 centimeter verticaal. Aan elke voxel worden eigenschappen gekoppeld, zoals lithostratigrafische eenheid en grondsoort (lithoklasse), die kenmerkend zijn voor diverse fysische en chemische parameters. GeoTOP voegt meer detail toe aan de top van de modellen DGM en REGIS, waardoor een gedegen framework wordt geleverd voor ondergrond-gerelateerde vragen over grondwatermanagement, natuurlijke bronnen en infrastructuur.

Voor het maken van GeoTOP is Nederland onderverdeeld in een aantal regio's. In de laatste DINO-versie van GeoTOP zijn de regio’s van Zeeland, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland, Noord-Holland, het Rivierengebied, Westelijke en Oostelijke Wadden beschikbaar. In BRO GeoTOP is begonnen met de regio’s Westelijke en Oostelijke Wadden en zullen overige regio's gaandeweg toegevoegd worden.
De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in het GeoTOP model opgenomen.

Meer gedetailleerde informatie over het ontwikkelen van het model is te vinden in het Totstandkomingsrapport GeoTOP (PDF - 9.9MB) m.b.t. modelgebieden Westelijke Wadden en Oostelijke wadden en in het Totstandskomingsrapport GeoTOP - met nieuwe methodiek lagenmodellering (PDF - 8.9MB) m.b.t. modelgebied Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.

Basisgegevens

Uitgangspunt voor het maken van GeoTOP zijn de boorbeschrijvingen in de DINO database. In totaal bevat DINO ca 430.000 booronderzoeken. Voor de regio's Zeeland en Zuid-Holland zijn respectievelijk ongeveer 23.000 en 50.000 booronderzoeken gebruikt. In het Rivierengebied is ook gebruik gemaakt van boormonsterprofielen van de Universiteit Utrecht. Naast deze informatie wordt voor GeoTOP gebruik gemaakt van sonderingen en van digitaal kaartmateriaal, zoals geologische kaarten.

Toepassing en betrouwbaarheid van de modelresultaten

GeoTOP geeft een schatting van de geometrie en een aantal eigenschappen van de ondergrond van het vasteland van Nederland tot een diepte van maximaal 50 m onder NAP. In GeoTOP is zoveel mogelijk van de beschikbare gegevens van en aanwezige kennis over de Nederlandse ondiepe ondergrond samengevat in geïnterpreteerde boormonsterprofielen, een lagenmodel en een voxelmodel die via DINOloket te raadplegen en te bestellen zijn.
GeoTOP is een subregionaal ondergrondmodel met een gebruiksschaal die past bij toepassingen op provinciaal, gemeentelijk of wijkniveau. Deze gebruiksschaal is vergelijkbaar met de schaal van 1:50.000 die bij Geologische Kaart van Nederland, een voorloper van GeoTOP, gehanteerd werd. Bij ondergrondvraagstukken op een grotere schaal (straatniveau of individuele gebouwen) kan GeoTOP dienen als raamwerk waarbinnen meer detail kan worden aangebracht.
GeoTOP is breed toepasbaar in verschillende toepassingen waarbij de ondiepe ondergrond een rol speelt, zoals grondwaterstudies, het voorspellen van de bodemdaling, inzicht in de funderingsdiepte, de ligging van zandbanen en het berekenen van de volumes aan delfstoffen.

Meer details over de kwaliteit van het model zijn te vinden in de Kwaliteitstoetsingsdocumenten GeoTOP (ZIP - 2.7MB).

Actuele en eerdere versies

In de module Ondergrondmodellen is GeoTOP versie 1.4 (2020) beschikbaar. Eerdere versies van het model zijn op te vragen via het contactformulier.

Terugmeldingen

Bekijk bij Terugmelden welke terugmeldingen zijn gedaan voor dit model.


Weergave van het model GeoTOP