Digitaal Geologisch Model: DGM

Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is een regionaal lagenmodel van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 500 meter. De bodemlagen in dit deel van de ondergrond bestaan hoofdzakelijk uit onverharde sedimenten, waarin de grondsoorten klei, zand, grind en veen voorkomen. De lagen worden op basis van verschillen in lithologie en andere eigenschappen ingedeeld in lithostratigrafische eenheden. Het DGM is een model van de opbouw en de samenhang (geometrie) van deze lithostratigrafische eenheden. De basis en de top van de eenheden worden in het model door dieptevlakken weergegeven. Uit de rasters van de top en de basis wordt de dikte van de eenheden afgeleid.

Het modelgebied van het DGM omvat het vasteland van Nederland. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in het DGM opgenomen.

Meer gedetailleerde informatie over het ontwikkelen van het model is te vinden in het Totstandkomingsrapport Digitaal Geologisch Model (DGM) (PDF - 4.2MB).

Basisgegevens

De DINO database bevat ongeveer 430.000 booronderzoeken, maar voor het lagenmodel DGM is een selectie van ongeveer 26.500 goed beschreven booronderzoeken uit deze database gebruikt. Al deze booronderzoeken zijn voorzien van een lithostratigrafische indeling. Met het oog op de toepassing in het hydrogeologisch model REGIS II is ook een aantal booronderzoeken gebruikt die liggen op hydrologisch relevante locaties, zoals meetnetpunten en pompstations voor drinkwater.

Toepassing en betrouwbaarheid van de modelresultaten

Het DGM vormt het raamwerk voor het ondergrondmodel REGIS II. Met behulp van onzekerheidskaarten wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van de gemodelleerde vlakken van het DGM. Bij het gebruik van het kaartmateriaal moet steeds in acht worden genomen dat het DGM een regionaal model is. Het is niet geschikt voor gebruik op lokale schaal; voor het genereren van een lokaal ondergrondmodel zullen altijd aanvullende gegevens nodig zijn. Het 3D model GeoTOP, dat gebaseerd is op een grotere dichtheid aan gegevens, geeft een meer gedetailleerd beeld van de bovenste 30 tot 50 meter van de ondergrond.

Meer details over de kwaliteit van het model zijn te vinden in de Kwaliteitstoetsingsdocumenten Digitaal Geologisch Model (DGM) (ZIP - 1.4MB).

Actuele en eerdere versies

In de module Ondergrondmodellen is DGM versie 2.2 (2014) beschikbaar. De eerdere versies van het DGM zijn op te vragen via het contactformulier.

Terugmeldingen

Bekijk bij Terugmelden welke terugmeldingen zijn gedaan voor dit model.


Weergave van Oost Groningen in het model DGM in de SubsurfaceViewer