Geologische kaart

De geologische kaart van Nederland laat zien uit welke afzettingen de bovenste meters van de ondergrond zijn opgebouwd. De kaart omvat heel Nederland, inclusief het Nederlands Continentaal Plat. Kaarteenheden vertegenwoordigen (combinaties van) formaties (Fm), laagpakketten (Lp) en lagen. In de kustzone komen holocene pakketten gestapeld voor. Deze stapelingen zijn gedefinieerd als profieltypes, afzonderlijk gekarteerd en te herkennen aan codes met kleine letters.

Omwille van het kaartbeeld worden dekzand (BX4: Fm van Boxtel, Lp van Wierden) en löss (BX5: Fm van Boxtel, Lp van Schimmert) alleen weergegeven als de dikte meer dan 2 m bedraagt. De wijdverbreide laag actief getransporteerd zand op de Noordzeebodem (SB2: Bligh Bank Lp) wordt om dezelfde reden alleen getoond als de dikte meer dan 7 m bedraagt. Antropogene afzettingen worden niet afgebeeld.

Op de kaart worden naast geologische eenheden ook breuklijnen en ijsrandlijnen weergegeven. Breuklijnen worden getoond waar ze aan maaiveld zichtbaar zijn en/of de begrenzing vormen van kaarteenheden. Weergave van de maximale ijsverbreiding tijdens het Weichselien (laatste ijstijd) en Saalien (een-na-laatste ijstijd) helpt om het verband tussen de kaarteenheden beter te begrijpen.

Basisgegevens

De geologische kaart is gebaseerd op een veelheid aan gepubliceerde gegevens, aangevuld met recente informatie en inzichten. Voor het Nederlandse vasteland gaat het met name om informatie die is verzameld in het kader van de geologische kartering 1:50.000 (ca. 1950-1997) en het vervaardigen van de 3D-ondergrondmodellen DGM en GeoTOP (1997-heden). Daarnaast is gebruik gemaakt van informatie van de Universiteit Utrecht over de Rijn-Maasdelta en van diverse andere regionale karteringen.

Voor het Nederlands Continentaal Plat is vooral gebruikgemaakt van informatie die is verzameld bij de systematische kartering van de Noordzee 1:250.000 (en delen van de kustzone 1:100.000) tussen eind jaren ’70 en 2003, aangevuld met informatie uit mariene onderzoeks- en commerciële opdrachten.

De boor- en sondeergegevens die ten grondslag liggen aan bovenstaande karteringen zijn voor het overgrote deel beschikbaar via DINOloket.

Toepassing en betrouwbaarheid van de kaart

De geologische kaart is een overzichtskaart die is bedoeld voor gebruik op een landelijke of regionale schaal. De karteerschaal bedraagt 1:600.000. De kaart geeft daarmee een eerste indruk van de ondiepe geologie van een gebied. Bij ondergrondvraagstukken die spelen op een grotere schaal (subregionaal of lokaal) en/of dieper in de ondergrond kan gebruik worden gemaakt van de informatie in de 3D-ondergrondmodellen DGM en GeoTOP.

Actuele en eerdere versies

Deze kaart vormt de opvolger van de Geologische Overzichtskaart van Nederland op schaal 1:600.000 van Zagwijn & Van Staalduinen (1975) en de eerder door TNO - Geologische Dienst Nederland digitaal beschikbaar gestelde varianten daarop van Weerts et al. (2004) en Schokker (2010).

Contact

Heeft u een vraag of merkt u dat er iets niet klopt, laat het ons dan weten via het contactformulier.

Referenties

Schokker, J. (2010) Geologische overzichtskaart van Nederland. Utrecht: TNO Bouw en Ondergrond.

Weerts, H.J.T., Schokker, J., Rijsdijk, K.F. & Laban, C. (2004) Geologische overzichtskaart van Nederland. Utrecht: Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO.

Zagwijn, W.H. & Van Staalduinen, C.J. (1975) Geologische overzichtskaarten van Nederland: kaarten, profielen, toelichting. Haarlem: Rijks Geologische Dienst.